Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

171222 상주성모병원 소아병동 방문

2017년 12월 26일 15:00

상주상무 조회 1348 트위터 페이스북

IMG_3897.jpg
IMG_3903.jpg
IMG_3904.jpg
SAM_9307.JPG
SAM_9311.JPG
SAM_9323.JPG
SAM_9330.JPG
SAM_9331.JPG
SAM_9337.JPG
SAM_9338.JPG
SAM_9342.JPG
SAM_9344.JPG
SAM_9347.JPG
SAM_9354.JPG
SAM_9359.JPG
[상주성모병원 소아병동 방문]
참여 선수 : 주민규, 김호남, 김태환, 임채민, 최필수, 유상훈
일시 : 2017. 12. 22 (금) 16:00
장소 : 상주성모병원 소아병동