Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

171115 신나는 축구친구 폐막식

2017년 11월 15일 16:41

상주상무 조회 945 트위터 페이스북

1.JPG
SAM_8820.JPG
SAM_8828.JPG
SAM_8837.JPG
SAM_8843.JPG
SAM_8851.JPG
SAM_8853.JPG
SAM_8863.JPG
SAM_8871.JPG
SAM_8880.JPG
SAM_8886.JPG
SAM_8892.JPG
SAM_8897.JPG
SAM_8898.JPG
SAM_8920.JPG

일시 : 17.11.15(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 예영, 파티마, 원광, 한마음, 상락, 중앙초 병설유치원