Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

171115 신나는 축구친구 폐막식

2017년 11월 15일 16:40

상주상무 조회 695 트위터 페이스북

SAM_8927.JPG
SAM_8933.JPG
SAM_8942.JPG
SAM_8944.JPG
SAM_8952.JPG
SAM_8953.JPG
SAM_8959.JPG
SAM_8977.JPG
SAM_8989.JPG
SAM_9000.JPG
SAM_9014.JPG
SAM_9017.JPG
SAM_9020.JPG
SAM_9025.JPG
SAM_9027.JPG

일시 : 17.11.15(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 예영, 파티마, 원광, 한마음, 상락, 중앙초 병설유치원