Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170906 신나는 축구친구

2017년 09월 06일 13:35

상주상무 조회 500 트위터 페이스북

1 (2).JPG
1.JPG
2 (2).JPG
2.JPG
3.JPG
SAM_7453.JPG
SAM_7464.JPG
SAM_7466.JPG
SAM_7471.JPG
SAM_7477.JPG
SAM_7480.JPG
SAM_7481.JPG
SAM_7482.JPG
SAM_7483.JPG
SAM_7484.JPG


일시 : 17.09.06(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음 유치원