Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170712 신나는 축구친구

2017년 07월 14일 17:32

상주상무 조회 400 트위터 페이스북

SAM_7078.JPG
SAM_7080.JPG
SAM_7081.JPG
SAM_7089.JPG
SAM_7090.JPG
SAM_7092.JPG
SAM_7096.JPG
SAM_7105.JPG
SAM_7114.JPG
SAM_7132.JPG
SAM_7138.JPG
SAM_7142.JPG

일시 : 17.07.12(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 상락, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원